Jubilej lovačkog udruženja „Gučevo“

Lovačko udruženje 120 godina od osnivanja dočekalo kao uspešna organizacija koja gazduje stabilnim fondovima divljači. Stanišne karakteristike lovišta „Jadar“ prikladne za gajene vrste divljači: srnu, divlju svinju, zeca i fazana.

34
Jubilej lovačkog udruženja
Loznički lovci na početku aktuelne sezone. Foto: TV Lotel

Lovci lozničkog kraja su 5. septembra 1898. godine osnovali svoj klub koji je u početku brojao 31 člana, kojima je tadašnja Šumska uprava, nadležna za izdavanje dozvola, dodelila „lovačke karte“ i time ih obavezala da zajedno sa prvim predsednikom, pravnikom Svetozarom Popovićem, vode brigu o lovnoj fauni.

Ubrzo zatim, pokazalo se da je organizovanje lovaca u Jadru od velikog značaja ne samo za unapređenje lovstva nego i za ukupnu zaštitu divljači na širem području.

Lovci su često boravili na terenu i van sezone lova, objašnjavajući stanovništvu, posebno seoskom, značaj zaštite lovne faune, a međusobno su određivali i članove za vršenje izvesnog nadzora nad lovnim područjima koje su kasnije zamenili lovočuvari.

Prvi sastav Upravnog odbora formiranog 1899. godine u Loznici činili su ugledni advokati, sreski pisari i trgovci na čelu sa predsednikom, advokatom Ljubomirom Markovićem.

Takođe, zabeleženo je i da je u drugoj godini nakon osnivanja ovog udruženja ulovljeno 838 zečeva, 206 golubova, 104 grlice,18 divljih gusaka, 86 jarebica i 60 lisica.

Krajem 1970. godine loznički lovci počeli su da osmišljavaju akcije prihranjivanja i zaštite divljači, a tri godine kasnije i hvatanje zečeva u mreže i njihovu prodaju, a organizovane su i lovačke zabave.

Od 1983. godine članovi udruženja su predano radili na zaštiti divljači i unapređenju staništa, pa su tako tri godine kasnije lovci iz Gornjeg Dobrića sagradili lovački dom na Iverku.

Lovačko udruženje je 120 godina od osnivanja dočekalo kao uspešna organizacija koja gazduje stabilnim fondovima divljači i može sa sigurnošću reći da je odnegovalo ideje osnivača.

Lovište „Jadar“ prostire se na površini od 45.417 hektara, a lozničko udruženje lovaca koje njime gazduje prošle godine je brojalo 700 lovaca i 50 članova lovačkog podmlatka, koji su raspoređeni u devet lovnih revira.

Reljef lovišta karakterišu jasno razdvojene celine: rečne doline, kotline, zaravni, pobrđa i predvorja planina i planinsko pobrđe, koji uz geološku podlogu uslovljava hidrografiju lovišta, koja je vrlo povoljna.

Ovo se posebno odnosi na planinski masiv Gučeva, koji obiluje vodenim tokovima i deli ih na dve gravitacije – sliv reke Drine i sliv reke Štire. Značajna reka po kojoj lovište nosi ime je Jadar, koji sa pritokama gradi veoma gustu mrežu vodotokova aktivnih cele godine.
Stanišne karakteristike su prikladne za gajene vrste divljači: srnu, divlju svinju, zeca i fazana. Najbrojnija divljač u lovištu su srna i fazan. Prošle godine je odstreljeno 120 grla srneće divljači različite polne i starosne strukture, dok divlja svinja nije bila zastupljena u punom ekonomskom kapacitetu lovišta.