ПОЗИВ НА КОНКУРС ЗА СТРУЧНУ ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

28

Јавни позив за пријављивање на конкурс за добијање техничке и стручне подршке и помоћи за израду бизнис планова, помоћ у припреми документације и конкурисање за бесповратна средства и кредитирање код српских државних институција и међународних фондова и донатора.

1. Опис програма

Програм за добијање добијање техничке и стручне подршке и помоћи за израду бизнис планова, помоћ у припреми документације и конкурисање за кредитирање и бесповратна средства код српских државних институција и међународних фондова и донатора (Програм) успоставила је компанија Rio Sava Exploration doo у сарадњи са партнерском консултантском кућом Топ Форма доо из Лознице са циљем да омогући подршку и помоћ заинтересованим привредним субјектима и регистрованим пољопривредним газдинствима код конкурисања за кредите и бесповратна средства код српских државних институција (Фонд за развој, Министарство туризма и омладине, Министарство привреде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, итд.) као и међународни програми (Програми и пројекти ЕУ, Фонд инструмената за претприступну помоћ у области руралног развоја (EU IPARD), Агенција САД за међународни развој (USAID), Немачко друштво за међународну сарадњу (GIZ), и међународне банке за развој – Светска банка (WB), Европска развојна банка (EIB), Европска банка за обнову и развој (EBRD).

2. Циљеви програма

Допринос расту и развоју и конкурентности предузетника, микро и малих предузећа и пољопривредника на територији града Лознице и општине Крупањ, и то:

  • отварање нових радних места и стварање прилика за самозапошљавање кроз развој постојећих предузетничких активности и покретање нових укључујући и старе занате;
  • унапређење постојеће пољопривредне производње путем набавке нове опреме за прераду и производњу, улагања у инфраструктуру, нове засаде, набавке нових грла стоке, као и путем маркетинга и промоције пољопривредних производа и др;
  • унапређење квалитета постојеће понуде сеоских туристичких домаћинства кроз улагања у куповину нове опреме, унапређење смештајних капацитета, као и у маркетинг и промоцију.

Модел реализације подршке подразумева израду бизнис планова за квалификованог учесника приликом аплицирања за добијање средстава код институција и фондова, домаћих и иностраних.

Компанија Rio Sava Exploration doo у сарадњи са партнерском консултантском кућом Топ Форма доо из Лознице (у даљем тексту: консултантска фирма) која ће вршити селекцију кандидата и припрему бизнис планова и пријава за исте.

3. Ко може да учествује у Програму

У Програму могу да учествују локални предузетници и привредници, пољопривредници и категорисана сеоска туристичка домаћинства са територије Лознице и Крупња. Ту спадају предузетници, микро и мала предузећа – разврстани у микро и мала предузећа на основу финансијских извештаја за 2022 ili 2023. годину(1), регистрована пољопривредна газдинства и категорисана сеоска туристичка домаћинства, као и почетници у пословању(2) – физичка лица која конкуришу за средства за почетнике код државних институција и иностраних донатора.

Из Програма су искључене следеће категорије предузетника / привредника:

  • Експлоатација угља, нафте, гаса, метала и слично,
  • Производња контролисаних супстанци, укључујући: дуванску индустрију, произвођаче алкохолних пића, произвођаче оружја и војне опреме, производњу и трговину нафтом и нафтним производима, произвођаче / дистрибутере свих осталих супстанци / материјала / производа контролисаних законом.

Да би учесник могао да конкурише за расписане програме, мора да испуњава прописане услове од стране расписивача јавног позива, нпр. Фонда за развој, Министарства привреде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, итд.

4. Број подносиоца пријавакоји ће бити подржан

Током спровођења овог Програма биће подржано десет (10) предузетника / привредника, пружаоца услуга сеоског туризма и/или пољопривредника из Лознице и Крупња за израду бизнис планова и припреме документације за добијање кредита и бесповратних средстава.

5. Процедура подношења пријаве

Тачно и потпуно попуњен образац пријаве и пратећу документацију за доделу кредитних и бесповратних средстава потребно је доставити Инфо центру пројекта Јадар, и то:

  • путем мејла – jadar.led@riotinto.com, или
  • Информативни центар пројекта „Јадар“ – Лозница, Гимназијска улица бр.4, 15300 Лозница

Након пријема попуњеног обрасца пријаве биће извршена детаљна административна, техничка и финансијска провера захтева и процена да ли подносилац захтева испуњава услове за финансирање из државних и међународних фондова.

Уколико подносилац захтева испуњава предвиђене услове, подносилац ће бити контактиран од стране консултантске фирме, како би се приступило припреми захтева одговорајућем државном / међународном фонду.

Уколико се у току трајања обраде захтева утврди да подносилац захтева не испуњава услове према државном / међународном фонду или не достави тражену потребну документацију у року у коме му је консултантска фирма предложила, подршка за подносиоца захтева се прекида и подносилац захтева ће бити обавештен да није испунио услове конкурисања код државног / међународног фонда.

Такође, уколико се приликом прве анализе и процене да ли поносилац захтева испуњава услове утврди да он или она не испуњава услове, подносилац ће бити обавештен о исходу, односно биће информисан да се захтев према одређеном државном / међународном фонду не може спровести.

Када је захтев према државном / међународном фонду комплетиран, исти ће бити предат и биће добијен доказ да је захтев и комплетна документација и бизнис план предат. Даља комуникација се обавља између овлашћених лица државног / међународног фонда и контакт особе подносиоца захтева. Консултантска фирма може помоћи у случају одређених допуна, измена и слично.

У случају било каквих питања молимо вас да нам се обратите путем мејла – jadar.led@riotinto.com

________________________________________________________________________

1) Извор информација: Подаци Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије

2) Почетници у пословању подразумевају предузетнике, микро и мала предузећа основана најраније од 01. 01. 2022. године. Могу бити основана и за време трајања јавног позива.

7. Рок за подношење пријава

Позив је отворен од 27. 05. 2024. године и траје до расподеле средстава из Програма, а најкасније до 30. 09. 2024. године.

Критеријуми испуњености формалних критеријума програма
Предузетници, микро и мала предузећа

 

1. Елиминациони критеријуми:

Изузете делатности:

Право учешћа имају сви апликанти чији се предлози пројекта реализују у оквиру свих законом дозвољених делатности, изузев оних који послују или ће пословати у оквиру следећих категорија:

•Дуванској индустрији;
•Производњи оружја и војне опреме;
•Производњи и трговини нафтом и нафтним производима;
•Организацији игара на срећу, лутрије и сличних активности;
•Претежне трговинске делатности;

Критеријуми у вези са власничком структуром(1):

•Већинско домаће власништво (минимум 51%);
•Приватно власништво 100%;

Критеријуми у вези са финансијским капацитетом:

•Подносилац пријаве је остварило добит у 2022. или 2023. години (осим старт уп2); (3)
•Подносилац пријаве није у стечајном или ликвидационом поступку; (4)
•Подносилац пријаве нема неизмирених обавеза по основу јавних прихода;(5)
•Подносилац пријаве није имао блокаде рачуна код пословних банака у последњих 12 месеци; (6)

2. Административни критеријуми

•Предузетник, микро и мало предузеће подносилац пријаве регистровано на територији града Лознице или општине Крупањ;
•Пријава за доделу бесповратних средстава је испуњена и оверена на исправан начин – писано ћирилицом;

________________________________________________________________________

1) Извор информација: Подаци Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије

2) Почетници у пословању подразумевају предузетнике, микро и мала предузећа основана најраније од 01.01.2022. године. Могу бити основана и за време трајања јавног позива.

3) Извор информација: Подаци Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије

4) Извор информација: Подаци Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије

5) Извор информација: Потврда пореске управе

6) Извор информација: Сајт НБС

Комерцијални садржај